Obchodné podmienky

 

Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou MK Tech Trade s.r.o. a jej zákazníkmi

 

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, v plnom rozsahu im rozumie, súhlasí s nimi a súhlasí s tým, že sa tieto všeobecné obchodné podmienky vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté medzi predávajúcim a kupujúcim a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadne pri reklamácii tovaru alebo vrátení tovaru.

 

1.1 PREVÁDZKOVATEĽ / PREDÁVAJÚCI

Internetový obchod www.TopLED.sk, je prostredníctvom internetu verejne dostupný program resp. súbor internetových stránok nachádzajúci sa na internete pod doménou www.topled.sk. Prevádzkovateľom je firma MK Tech Trade s.r.o., so sídlom: Oščadnica 1338, 023 01 Oščadnica. IČO: 46 911 901, DIČ: 2023640740, IČ DPH: SK2023640740, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 61764/L.

 

1.2 KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO PRE KUPUJÚCICH

Obchodné meno: MK TECH TRADE, s.r.o.
Sídlo: Oščadnica 1338, 023 01 Oščadnica
IČO: 46 911 901
DIČ: 2023640740
IČ DPH: SK2023640740

Tel.: 0918 515 967, 0917 819 323, pondelok až piatok: 9.00 - 18.00 hod.

 

1.3. KONTROLNÝ ORGÁN:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, 011 79 Žilina 1

 

1.4 KUPUJÚCI

Kupujúcispotrebiteľ, je fyzická osoba, ktorá objedná tovar alebo služby prezentované na  internetových stránkach TopLED.sk vyplnením elektronického formulára alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ako aj ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Kupujúci – podnikateľ, je fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná tovar alebo služby prezentované na  internetových stránkach TopLED.sk vyplnením elektronického formulára alebo prostredníctvom elektronickej pošty a ktorej zakúpený tovar a služby slúžia na výkon jej zamestnania, povolania alebo podnikania.
Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

2.  VZNIK KÚPNEJ ZMLUVY

V prípade, že objednávka spĺňa všetky náležitosti, kúpna zmluva uzatváraná na diaľku vzniká okamihom doručenia objednávky predávajúcemu. Predávajúci všetky údaje uvedené v objednávke preberá v dobrej viere a nezodpovedá za omeškanie dodávky a náklady kupujúceho, ktoré mu vznikli z dôvodu nesprávne uvedených údajov. 

 

3. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCIM

Kupujúci-spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Toto právo platí aj v prípade, že objednávku uskutočnenú cez internet si spotrebiteľ vyzdvihne osobne na našej kamennej predajni. Predávajúcemu musí byť vrátený nepoužitý kompletný tovar v pôvodnom stave, v pôvodnom a originálnom balení tak, ako pri prevzatí so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme. Predávajúci vráti cenu za tovar kupujúcemu-spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru. Spolu s vyplneným odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy a dokladom o kúpe môžete tovar vrátiť osobne buď na niektorú z našich pobočiek alebo zaslať tovar na adresu sídla spoločnosti. (vyššie uvedený bod 1.2)

V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spolu s tovarom poskytnuté darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 ods 7 obč. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

 

3.1 PRÁVA PREDÁVAJÚCEHO PRI ODSTÚPENÍ OD KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCIM

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho-spotrebiteľa naspäť. Kupujúci-spotrebiteľ sa zaväzuje jemu vrátený tovar za týchto podmienok bezodkladne prevziať. Kupujúci-spotrebiteľ nie je oprávnený vrátiť tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa. Za takýto tovar sa považujú predovšetkým LED pásy delené na menšie časti ako je ich štandardná dĺžka (t.j. 5 metrov, čo je dĺžka LED pásu na jednom kotúči), prípadne s dopĺňaným vedením či konektormi na vyžiadanie Kupujúceho, hliníkové profily a kryty na hliníkové profily delené na časti iné ako 1 alebo 2 metre (štandardné dĺžky výrobku sú 1 meter alebo 2 metre). Za takýto tovar sa považuje aj tovar, ktorý je dodávaný so špecifickými vlastnosťami prípadne tovar, ktorý je v internetovom obchode vyslovene označený ako tovar na objednávku a nie je štandardne dodávaný, len výlučne na požiadanie zákazníkom.

 

3.2 ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY V PRÍPADE VEĽKOOBCHODNEJ SPOLUPRÁCE

V prípade, ak tovar nakupujete veľkoobchodne v  súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, o čom rozhoduje uvedenie IČO, právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

 

4. NEÚPLNOSŤ OBJEDNÁVKY

Ak objednávka neobsahuje všetky potrebné podstatné údaje, prípadne niektoré údaje sú zjavne nesprávne, považuje sa za neúplnú. Predávajúci vyzve kupujúceho k jej doplneniu. Objednávka sa potom považuje za doručenú až v okamihu, keď boli predávajúcemu preukázateľne doručené všetky podstatné údaje od kupujúceho. V prípade, že kupujúci uviedol nesprávne identifikačné údaje, fakturačnú adresu vrátane všetkých náležitostí súvisiacich s vedením daňovej a účtovnej evidencie, adresu doručenia, alebo telefonický kontakt, nesie kupujúci zodpovednosť za prípadné omeškanie dodania tovaru a služieb, ako aj za všetky škody a náklady spôsobené predávajúcemu v súvislosti s použitím  nesprávne zadaných údajov. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho náhradu nákladov a škôd, ktoré mu takto vzniknú.

 

5. PRIHLASOVACIE ÚDAJE KUPUJÚCEHO PRI REGISTRÁCII 

Pre umožnenie prístupu kupujúceho k elektronicky zadaným objednávkam na e-shope www.TopLED.sk, má kupujúci k dispozícii prihlasovacie údaje pozostávajúce z prihlasovacieho mena a hesla. Kupujúci je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje a neumožniť  tretím osobám ich použitie. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prihlasovacie údaje a/alebo sa prihlasovacie údaje dostali do rúk tretích osôb z dôvodov na strane kupujúceho.

 

 

6. ZMENA CIEN TOVAROV PREDÁVAJÚCIM

Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom e-shopu www.TopLED.sk, je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s platnou daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov, ktoré sú uvedené na e-shope www.TopLED.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné okamihom ich zverejnenia. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný. Všetky akcie a zľavy sú buď časovo obmedzené, alebo platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 

7. ZABEZPEČENIE TOVARU A BALNÉ

Predávajúci si za zabezpečenie tovaru a balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu pri jeho preprave. Ochrana a riadne zabezpečenie tovaru pred jeho odoslaním je pre predávajúceho samozrejmosťou za ktorú sa v žiadnom prípade nepripláca.

 

8.  DOPRAVA A PLATBA:

Platobné a dodacie podmienky sú podrobne popísané v samostatnej sekcii o platobných a dodacích podmienkach, ktorá je uverejnená na internetovej stránke www.TopLED.sk a je neoddeliteľnou súčasťou VOP.

 

9. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Podmienky a postup reklamácie dodaného tovaru sú podrobne popísané v dokumente Reklamačný poriadok, ktorý je uverejnený na internetovej stránke TopLED. sk a sú neoddeliteľnou súčasťou VOP.

10. FAKTÚRA - DOKLAD O KÚPE 

Ku každému tovaru zakúpeného u predávajúceho www.TopLED.sk, je kupujúcemu dodaná faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Faktúra je vždy zaslaná prostredníctvom emailu najneskôr do 14 dní od zakúpenia tovaru kupujúcim.

 

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie a podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana osobných údajov .

 

12. ZASIELANIE NOVINIEK, AKCII, ZLIAV, VÝHOD - NEWSLETTER

Ak kupujúci pri odoslaní objednávky na stránke www.TopLED.sk potvrdí, že chce, aby mu bol zasielaný newsletter (tj. elektronickou poštou poskytované informácie o ponuke predávajúceho, akciách, výhodách produktov, a pod.), zároveň tým vyjadruje súhlas s tým, aby boli jeho osobné údaje používané pre účely takejto komunikácie zo strany predávajúceho. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek prostredníctvom elektronickej pošty  kontaktovať  stránku www.TopLED.sk a zrušiť svoj súhlas so zasielaním newslettera, a tým zároveň zrušiť súhlas s takýmto použitím jeho osobných údajov predávajúcim. Prípadne môže kupujúci inou zákonom stanovenou formou takýto súhlas zrušiť.

 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na e-shope www.TopLED.sk, môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na stránke www.TopLED.sk.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti okamihom ich zverejnenia na e-shope www.TopLED.sk a vzťahujú sa na všetky objednávky kupujúceho odoslané predávajúcim od termínu ich zverejnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, sa budú prednostne riešiť formou zmieru. Ak zmluvné strany vyvinuli primeranú snahu o riešenie sporu a toto nie je možné, budú zmluvné strany riešiť spor súdne, pričom príslušnosť k súdu je daná ustanoveniami právnych noriem Slovenskej republiky.

MK Tech Trade, s. r. o.

www.TopLED.sk